Promociones

CARNET JOVE 2X1

Amb el carnet jove podràs gaudir d’un 2×1 en l’entrada a qualsevol concert de La Fada Ignorant!!!

LaFada

DESCOMPTES PER ENTRADES I CONSUMISIONS.

promos_captura

Condicions de les Promocions (Sortejos d’entrades, descomptes, premis…)

L’empresa La Fada Ignorant , amb domicili en C/ Fiter i Rossell 2, Baixos, Andorra la Vella, organitza una acció promocional amb el sistema de sorteig aleatori dirigida a persones residents en territori Andorrà, majors d’edat.

Objectiu

Lafadaignorant.com organitza aquest sorteig amb l’objectiu d’incentivar als usuaris a registrar-se en la web de l’empresa.

Període de la promoció

Aquesta acció promocional estarà activa per als usuaris que es registrin en la nostra web i en els mateixos descomptes o activitats s’informará del Període de caducitat del mateix.

Mecànica i manera de participació

Per participar és necessari efectuar el registre en www.lafadaignorant.com, des de la següent adreça: http://lafadaignorant.com

Serà imprescindible emplenar tots els camps correctament per aconseguir participar. Lafadaignorant.com es reserva el dret a rebutjar algun registre de motu propi i sense previ avís per semblar-li defectuós.
Solament es permetrà un registre per persona.

Premis

El premi consisteix segons indiqui el document que es lliura a l’usuari registrat de la web, no sent acumulatius per cap concepte.

Comunicació al guanyador

Es contactarà amb el guanyador mitjançant correu electrònic i adjuntant el document que haurà de presentar en el nostre local situat al domicili C/ Fiter i Rossell 2, Baixos, Andorra la Vella. Aquest document és personal i intransferible. El prenedor reconeix saber que està prohibida la difusió pública.


Disponibilitat del premi

En cas que el premi no es pugui lliurar exactament el mateix model, es procedirà a regalar un premi del mateix valor o superior. No es permetrà canviar el premi per diners en metàl·lic.

Publicitat

Lafadaignorant.com es reserva el dret a publicar el nom de la persona i/o usuari i/o imatges del guanyador amb finalitats promocionals.

Acceptació de les condicions

1. El fet de participar en el concurs i/o premis  implica l’acceptació íntegra de les presents condicions.

2. LA FADA IGNORANT es reserva el dret de modificar les Bases del concurs i/o premis, parcial o totalment en qualsevol moment. Així mateix, es reserva també el dret d’anul·lar-ho o deixar el premi desert en cas de detectar-se alguna irregularitat. Realitzada qualsevol modificació, aquesta serà degudament posada en coneixement dels participants en la pàgina Web http://lafadaignorant.com

3. LA FADA IGNORANT es reserva el dret d’excloure de la participació en el concurs i/o premis a tots aquells participants que, estimi, estan incomplint qualsevol condició de participació inclosa a les presents bases. L’exclusió d’un participant, qualsevol que sigui la causa, comporta la pèrdua de tots els drets derivats de la seva condició com a tal.
4. Qualsevol utilització abusiva o fraudulenta d’aquestes Bases donarà lloc a la consegüent desqualificació del participant en el concurs o del premi. A títol enunciatiu però no limitatiu, s’entendrà que es produeix abús o frau, quan un participant es registri en la Web utilitzant una identitat falsa o identitats de tercers sense el seu consentiment, o intenti registrar-se en la Web en repetides ocasions.

5. LA FADA IGNORANT queda eximit de qualsevol responsabilitat en el supòsit d’existir algun error en les dades facilitades si escau pels propis agraciats que impedís la seva identificació.

En cas de controvèrsia en l’aplicació o interpretació d’aquestes Condicions i en absència d’un acord amistós, tot litigi estarà subjecte als tribunals del Principat d’Andorra.

Andorra, 01 d’Abril del 2016